Privacybeleid Personal Coach

Welkom! Dit is het privacybeleid van Health & Leisure Platforms, B.V. gevestigd aan (2353 EW) Elisabethhof 19, in Leiderdorp, handelend onder de naam Personal Coach (hierna: “Personal Coach”, “we”, “wij” of “ons”). Personal Coach neemt de privacy van haar klanten en personal coaches serieus. In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), gaat Personal Coach zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wanneer jij een klant bent:

 • Individuele contactgegevens (zoals jouw voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer);
 • De inhoud van jouw communicatie met ons, bijvoorbeeld naar aanleiding van een telefoongesprek of op basis van jouw vragen, verzoeken of opmerkingen op het aanmeldformulier;
 • Elektronische gegevens, zoals automatisch verzameld bij het bezoeken van onze Website via jouw browser of mobiele apparaat, zoals bijvoorbeeld je IP of MAC adres, door middel van het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Bekijk ons Cookiebeleid voor meer informatie;
 • Andere persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, vrijwillig of op verzoek.

Wanneer jij een personal coach bent:

 • Individuele contactgegevens (zoals jouw voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer);
  Professionele gegevens (zoals een scan van jouw diploma’s en benodigde of relevante opleidingen, jouw bedrijfsnaam en KvK nummer, curriculum vitae en professionele voorkeuren);
 • Persoonlijke kenmerken (zoals jouw geslacht, geboortedatum, hobby’s en (pas)foto;
 • Financiële gegevens (zoals jouw bankrekeningnummer, facturatie gegevens en SEPA machtiging);
 • De inhoud van jouw communicatie met ons, bijvoorbeeld naar aanleiding van een telefoongesprek of op basis van jouw vragen, verzoeken of opmerkingen op het online sollicitatie formulier;
 • Elektronische gegevens, zoals automatisch verzameld bij het bezoeken van onze Website via jouw browser of mobiele apparaat, zoals bijvoorbeeld je IP of MAC adres, door middel van het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Bekijk ons Cookiebeleid voor meer informatie;
 • Andere persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, vrijwillig of op verzoek.

Wat doen wij met jouw gegevens?
Personal Coach verzamelt en gebruikt jouw persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hieronder uiteengezet, elk gebaseerd op een wettelijke grondslag:

Voor de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst: Personal Coach verzamelt en gebruikt jouw persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan haar dienstverlening.

Wanneer je een klant bent bijvoorbeeld om je in contact te brengen met de personal coach van jouw voorkeur of met een personal coach op jouw voorkeurslocatie. Daarnaast gebruiken wij jouw persoonsgegevens om eventuele verzoeken, klachten of vragen van jou te behandelen.

Wanneer je een personal coach bent bijvoorbeeld voor de uitvoering, beoordeling en administratie van jouw aanmelding als personal coach. Onder andere door contact met je op te nemen naar aanleiding van jouw aanmelding of om te beoordelen of je beschikt over de benodigde diploma’s en/of certificaten. Indien je als personal coach bij ons bent aangesloten gebruiken we jouw persoonsgegevens voor de administratie en uitvoering van onze overeenkomst, waaronder het in contact brengen met klanten of het incasseren van de verschuldigde vergoeding. Tot slot gebruiken wij jouw persoonsgegevens om eventuele verzoeken, klachten of vragen van jou te behandelen.

Voor onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen: Personal Coach gebruikt jouw persoonsgegevens om haar dienstverlening te verbeteren en om onze website-bezoekers zowel op geaggregeerd als individueel niveau beter te begrijpen en gerichter te kunnen benaderen.

Daarnaast gebruikt Personal Coach jouw persoonsgegevens om bedrijfsactiviteiten te vergemakkelijken, om beleid en procedures uit te voeren en om haar in staat te stellen om zakelijke transacties te verrichten, zoals een fusie, verkoop, reorganisatie, overdracht van de activa of bedrijfsactiviteiten van Personal Coach, een acquisitie, faillissement of soortgelijke gebeurtenis.

Tot slot gebruikt Personal Coach jouw persoonsgegevens voor statistische- en onderzoekdoeleinden of wanneer jij als personal coach bij ons bent aangesloten voor marketingdoeleinden, om jou te informeren over diensten of speciale acties van Personal Coach die interessant kunnen zijn.

Op grond van jouw uitdrukkelijke toestemming: Met jouw voorafgaande toestemming kan Personal Coach

jouw persoonsgegevens verwerken voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld als je je hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief.

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen: Personal Coach gebruikt jouw persoonsgegevens zoals in dit privacybeleid omschreven tot slot om adequate bedrijfsadministratie bij te houden, om te voldoen aan wettelijke verzoeken van overheidsinstanties of de rechter en om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

Delen van persoonsgegevens
Alleen daartoe geautoriseerde werknemers binnen Personal Coach hebben toegang tot jouw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de uitoefening van hun werkzaamheden bij Personal Coach.

Wij zullen de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt niet aan derden openbaar maken zonder jouw uitdrukkelijk voorafgaande toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van doeleinden zoals omschreven in dit privacybeleid. Zo kunnen wij jouw persoonsgegevens delen met verwerkers/dienstverleners die namens ons diensten aan ons verlenen, denk bijvoorbeeld aan onze IT- leveranciers.

Daarnaast zullen wij, indien je een personal coach bent, de benodigde persoonsgegevens verstrekken aan het fitnesscentrum van jouw voorkeur om een toegangspas te kunnen verstrekken.

In het geval dat Personal Coach wordt overgenomen of fuseert met een ander bedrijf, kunnen de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben onderdeel uitmaken van een dergelijke transactie en derhalve één van de overgenomen bedrijfsmiddelen zijn.

Tot slot kan Personal Coach jouw persoonsgegevens openbaar maken aan publieke instanties indien dit noodzakelijk is in het kader van toepasselijke wettelijke verplichtingen.

Doorgifte van persoonsgegevens
Tenzij anderszins vermeld, verwerken en bewaren we jouw persoonsgegevens in de Europese Unie. Het kan zijn dat onze dienstverleners jouw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) overdragen aan een land dat onder de Europese wetgeving niet hetzelfde niveau van bescherming biedt. We zullen in dat geval de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat jouw persoonsgegevens voldoende worden beschermd, zoals het opstellen van EU standaard contracten met partijen die zich buiten de EER bevinden.

Je hebt het recht op een kopie van alle documentatie waaruit blijkt dat de juiste voorzorgsmaatregelen zijn getroffen door een verzoek in te dienen via info@personalcoach.nl.

Bewaartermijnen
We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is in het licht van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen en zoals uiteengezet in dit privacybeleid. De criteria, die zijn gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, omvatten onder andere:

1) de periode gedurende welke we een lopende relatie met je hebben;
2) of er sprake is van een wettelijke plicht waaraan Personal Coach onderworpen is; en
3) of bewaring wenselijk of noodzakelijk is in het licht van onze juridische positie (bijvoorbeeld in verband met de handhaving van onze algemene voorwaarden, rechtszaken of juridisch onderzoek).

Je kunt je profiel en alle bijbehorende gegevens verwijderen in je account. Na verwijderen zullen je gegevens definitief verwijderd worden. Indien je opnieuw gebruik wilt maken van onze diensten kun je je opnieuw aanmelden.

Cookies
Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken onder andere om te begrijpen hoe onze services worden gebruikt, om bugs en fouten bij te houden, onze services te verbeteren evenals voor gerichte marketing- en reclamedoeleinden. Voor meer informatie en het gebruik van cookies door Personal Coach verwijzen wij je graag naar ons Cookiebeleid.

Andere websites
Onze website bevat links naar websites van derden, waaronder naar Facebook en Twitter. Als je deze links volgt, verlaat je onze website. Hoewel deze externe websites met zorg worden geselecteerd, kan Personal Coach geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door deze organisaties. Raadpleeg daarom het privacybeleid van de website die je bezoekt voor meer informatie.

Jouw rechten
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je verschillende rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens, waaronder:

Recht op inzage, correctie en wissing van jouw persoonsgegevens: Je hebt het recht om toegang te verkrijgen tot de persoonsgegevens die wij van jou verwerken en om ons te verzoeken persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te blokkeren in het geval dat deze feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn voor het doel van de verwerking.

Indien is voldaan aan de wettelijke eisen die hiervoor gelden, bijvoorbeeld wanneer jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, zullen wij jouw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging wissen (recht op vergetelheid).

Recht op dataportabiliteit: voor zover wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, heb je het recht deze gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en indien technisch mogelijk door ons aan een andere verantwoordelijke te laten versturen.

Intrekken van toestemming: Je kunt jouw toestemming te allen tijde intrekken voor toekomstige verwerkingen door ons van jouw persoonsgegevens.

Recht van verzet: Je hebt het recht je te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Recht op beperking: Indien is voldaan aan de wettelijke eisen die hiervoor gelden heb je het recht van Personal Coach de beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verkrijgen. Dit houdt in dat jouw persoonsgegevens (tijdelijk) niet gebruikt en niet gewijzigd mogen worden.

Recht van bezwaar: indien voldaan aan de wettelijke eisen die hiervoor gelden, heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw betreffende persoonsgegevens op basis van de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’ van Personal Coach.

Recht tot het indienen klacht: Tot slot heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien je van mening bent dat jouw persoonsgegevens door ons in strijd met dit privacybeleid worden gebruikt.

Indien je een van jouw rechten wilt uitoefenen, kun je dit doen door contact op te nemen door middel van de hieronder omschreven contactgegevens.

Vragen of contact
Mocht je nog vragen hebben over dit privacybeleid, de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of als je bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met Personal Coach via onderstaande contactgegevens:
Personal Coach
Elisabethhof 19
2353 EW Leiderdorp
e-mail: info@personalcoach.nl

Wijzigingen
Ons privacybeleid kan van tijd tot tijd worden herzien. Als het gaat om een fundamentele wijziging in de aard van het gebruik van jouw persoonsgegevens of als de wijziging op een andere manier voor jou relevant is, zorgen wij ervoor dat wij deze informatie ruim voor de wijziging aan jou kenbaar maken.

© Personal Coach - Privacy & cookies policy